रविवार, २९ जून, २००८

शब्दांचे वर्तूळ !

शब्दांचे वर्तूळ !


कोणत्याही एका शब्दाने खेळ चालू करा. त्या शब्दातले शेवटचे अक्षर घेउन पुढील शब्द बनवा, असे शब्द करता करता आपण ज्या शब्दापासून सूरवात केली त्याचे सुरवातीचे अक्षर शेवटी आले की झाले वर्तूळ पूर्ण ! एकदा शेवटी आलेले अक्षर परत शेवटी येता कामा नये.(अपवाद सुरवात एक अक्षरी शदाने केल्यास !)उदा. मी, मीत, तलवार,रपेट, टरफल, लस, सलामी यात मी 'मी' पासून सुरवार केली व शेवटी 'सलामी' देउन वर्तूळ पूर्ण केले !असे वर्तूळ करता आल्यास ते विशेष कौशल्य समजले जाईल,


१) ज्या अक्षरावरून सुरवात केली आहे ते जसेच्या तसे शेवटी आणता आल्यास. जसे वरील उदाहरणात मी, सलामी.


२) पहीला शब्द एक किंवा दोन अक्षरी आणि पुढचे त्याहून एक-एक अक्षर जास्त असे साधता आल्यास.


3) जास्तीत जास्त मोठे वर्तूळ करता आल्यास.


४) सुरवात एक अक्षरी शब्दाने करून एक सम गाठणे व परत उतरत्या क्रमाने येणे. जसे १ २ ३ ४ ३ २ १ !


चला तर लागा वर्तूळ काढायला !

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत: