रविवार, २९ जून, २००८

शब्द शिवून द्या !

शब्द शिवून द्या !


कापड घेउन आपण दूकानात जातो, टेलर आपले माप घेतो, मग आपण त्याला सांगतो, थोडा सैल शिव, बाह्या पूर्ण हव्यात, बॉटम एवढाच हवा, खिसे तिरके, चोर खिसा हवाच, बेल्ट लावता आला पाहीजे---. तसाच तुम्हाला जसा शव्द हवा असेल तशी आँर्डर द्या ! उदा. मला तीन अक्षरी शब्द हवा पण त्यातले मधले अक्षर जोडाक्षर हवे पण बाकी अक्षर अकारान्त हवी (सरळ वळणाची !)जितके जास्त शब्द बनवाल तितके बनवा ! अर्थात हे तुम्हाला जमले तर तुम्हीही order देउ शकाल !


१) एका पक्षाचे नाव ओळखा !पहील्या आणि शेवटच्या अक्षराने त्याचा रंग बनतो, तर पहील्या दोनने त्याचा आवाज !
२)पहीली दोन अक्षरे घेतल्यास अर्थ पान असाही होतो तर पहीला आणि शेवटच्या अक्षराचा अर्थ पंख असा होतो. तर स्वत:ला सर्वज्ञ समजणारे हे कोण ?
३) ४ अक्षरी गावाचे नाव.
१+२ देणारा
२+४ भरपूर आयुष्य असणारे झाड
२+३ लोककलेचा एक प्रकार
४) ६ अक्षरी आडनाव
२+३ - एक मादक पेय
३+४+६ - एक रास
---------------
१) मला हवा शब्द असा ,५ अक्षरी, पहीला आकार, चवथा अनुस्वार, पाचवा परत् आकार !
२) पहीला इकार, दूसरे जोडाक्षर, तिसरे अकार, चवथे आकार आणि पाचवे परत अकार !
३) ५ अक्षरी
पहीला अकार
दूसरा रफार (र्त असा)
तिसरा अकार
चवथा आकार
पाचवा परत अकार

मला वाटते एवढे पुरेसे आहे ! ओळखा १
४) ४ अक्षरी
पहीला ओकार
दूसरा व तिसरा अकार
चवथे मात्र जोडाक्षरच हवे !
५)पहीले आकार
दूसरे अकार
तिसरे अनुस्वार+इकार
चवथे ऊकार
६) ४ अक्षरी
पहीला कृकार (कृष्ण मधला कृ )
दूसरा आकार
तिसरा अनुस्वार
चवथा अकार
७) ४ अक्षरी शब्द
पहीला आकार
दूसरा रफार
तिसरा क्रकार
चवथा अकार
८) पहीला एकार
दूसरा आणि चवथा अकार
तिसरा आकार !
९) ४ अक्षरी शब्द
पहीला इकार
दूसरे जोडाक्षर
तिसरे आकार
चवथे अकार
१०) ५ अक्षरी शब्द
पहीले, दूसरे आणि पाचवा अकार
तिसरा अनुस्वार
चवथा ऊकार
११) ४ अक्षरी शब्द
पहीला अनुस्वार
दूसरा ईकार
तिसरा आकार
चवथा ऊकार
१२) पहीला ऊकार
दूसरा रफार
तिसरा अकार
चवथा आकार
१३) ४ अक्षरी
पहीले आकार+अनुस्वार
दूसरे ऊकार
तिसरे अनुस्वार
चवथे अकार
१४) पाच अक्षरी शब्द
पहीला, दूसरा आकार
तिसरे जोडाक्षर
चवथे आकार+अनुस्वार
पाचवा आकार
१५) पहीले चारही अकार
पाचवे आणि शेवटचे जोडाक्षर !
१६) पहीला अकार
दूसरे जोडाक्षर
तिसरा इकार (ईकार चालणार नाही, आधीच सांगून ठेवतो )
चवथा ईकार (इकार चालणार नाही, आधीच सांगून ठेवतो )
१७) एकच ओकार
एकच अकार
एकच आकार
व एकच ईकार असलेला शब्द ! क्रम कोणताही घ्या !
१८) पहीला इकार
दूसरा अकार
तिसरा ऊकार
चवथा अकार
१९) पहीला आकार
दूसरा अकार
तिसरा इकार
चवथा रफार
पाचवा अकार
२०) तिन्ही ऊकार !
२१) पहीला ओकार
दूसरा आकार
तिसरा अकार !
२२) पाच अक्षरी शब्द
फक्त तिसरा शव्द अकार
बाकी सगळे आकार !
२३) चार अक्षरी शब्द
पहीला कृ कार
दूसरा अकार
तिसरे व चवथे जोडाक्षर !
२४) पहीला उकार
दूसरा अनुस्वार
तिसरा, चवथा अकार
असा ४ अक्षरी शब्द !
२५) किमान ४ अक्षरी शब्द
पहीले आणि शेवटचे अक्षर अकार,
मधे काहीही कोंबा, घुसवा, बसवा, माझे काहीही म्हणणे नाही !
२६) पहीला इकार
दूसरा अकार
तिसरा अकार
चवथा इकार+रफार
पाचवा आकार
२७) पहीला आकार
दूसरे जोडाक्षर
तिसरा रफार
चवथा उकार
पाचवे परत जोडाक्षर !
२८) चार अक्षरी शब्द द्या
पहीले एकार
दूसरे अकार
तिसरे आकारचवथे ईकार
२९) पहीला कृकार
दूसरे जोडाक्षर+अनुस्वार
तिसरा अकार
३०) पहीला आकार
दूसरा अकार
तिसरा आकार
चवथा ईकार असेल
३१) पहीला आकार
दूसरा आकार
तिसरा अकार
चवथा ईकार असेल
३२) ६ अक्षरी शब्द
पहीला अकार
दूसरा ईकार/इकार
तिसरा अकार
चवथा उकार
पाचवा अकार
सहावा आकार (हा एक जोड-शब्द आहे)
३३) ४ अक्षरी शब्द
पहीला उकार
दूसरा अकार
तिसरा परत उकार
चवथा ईकार
आणि अजून एक , दोनच मूळ अक्षरे वापरायची आहेत !
३४) आता सांग, एका औद्योगिक वसाहतीचे नाव ज्यात
पहील ओकार
दूसरा एकार
तिसरा, चवथा अकार
पाचवा ऊकार
सहावा आकार
सातवा परत अकार !
३५) महाभारतातले पात्र
पहीले ओकार+जोडाक्षर
दूसरे , तिसरे आकारचवथे रफार
३६) अजून एक महाभारतातील पात्र शोधा
पहीला अकार
दूसरा इकार
तिसरा अकार
चवथे जोडाक्षर
३७) ४ अक्षरी
पहीले आणि चवथे अकार
दूसरा उकार
तिसरा आकार
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत: